10 Contoh Alif Lam Qomariah dalam Al-Quran: Pahami Ciri-Ciri dan Cara Bacanya

Jul 6, 2020
Informasi

Alif Lam Qomariah atau yang sering juga disebut sebagai al qamariyah adalah salah satu jenis huruf-huruf dalam bahasa Arab yang memiliki ciri khas tertentu dalam penulisannya pada Al-Quran. Dalam tulisan ini, kita akan membahas tentang 10 contoh alif lam qomariah yang dapat ditemukan dalam Al-Quran beserta ciri-ciri dan cara membacanya dengan benar. Juga akan dijelaskan mengenai pentingnya pemahaman terhadap bacaan al qamariyah tersebut dalam ajaran Islam.

Ciri-Ciri Alif Lam Qomariah

Sebelum memahami contoh-contoh alif lam qomariah dalam Al-Quran, penting untuk memahami ciri-ciri dari huruf tersebut. Beberapa ciri khas dari alif lam qomariah antara lain:

 • Bentuk Penulisan: Huruf alif lam qomariah memiliki bentuk tertentu yang membedakannya dari huruf-huruf lainnya.
 • Penempatan dalam Kalimat: Alif lam qomariah sering kali ditempatkan di awal beberapa kata penting dalam Al-Quran.
 • Penggabungan dengan Kata: Terkadang, alif lam qomariah bersifat terpisah dari kata sebelumnya, namun dapat juga bergabung sebagai satu kesatuan.

10 Contoh Alif Lam Qomariah dalam Al-Quran

Berikut adalah 10 contoh alif lam qomariah yang bisa Anda pelajari dalam membaca Al-Quran:

 1. Surah Al-Fatihah: "Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin".
 2. Surah Al-Baqarah: "Ali-flam mim dhalikal kitaabu", "Thaalikal kitaabu laa rayba fiih".
 3. Surah Al-Imran: "Ali-flam-miim", "Allahu laa ilaaha illaa Huwa".
 4. Surah An-Nisaa: "Ali-flaa miim saad", "Allahu la ilaha illa Huwa".
 5. Surah Al-Maidah: "Ali-flaam-miim", "Laa yatakhiyzil mu'minuuna al-kaafirina awliyaaa'a min dunil mu'miniin".
 6. Surah Al-An'am: "Ali-flam-raa", "Thumma kaththabu bihi fa-inna laqoom 'adhaaban aleemaa".
 7. Surah Al-A'raf: "Ali-flaam-miim-saad", "Alif laam miim shiin qaaf".
 8. Surah Al-Anfal: "Ali-flam-raa", "Innama al-mu'minuuna al-laziina idzaa dhukirallaahu wajilat quluubuhum".
 9. Surah At-Tawbah: "Ali-flam-miim", "Bara-aatun minallaahi wa rasuulih".
 10. Surah Yunus: "Ali-flam-raa", "Allahul laziis sanaa a'a kulli shaiin".

Cara Membaca Alif Lam Qomariah dengan Baik

Untuk membaca alif lam qomariah dengan baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

 1. Pastikan untuk mengucapkannya dengan benar sesuai dengan tajwid yang benar.
 2. Perhatikan penempatan dan hubungannya dengan kata sebelumnya atau sesudahnya.
 3. Pelajari makna dari kata atau ayat yang mengandung huruf alif lam qomariah untuk pemahaman yang lebih mendalam.

Keutamaan Mempelajari Bacaan Alif Lam Qomariah

Mempelajari dan memahami bacaan alif lam qomariah adalah bagian penting dalam memperdalam pengetahuan kita terhadap Al-Quran. Dengan memahami ciri-ciri dan contohnya, kita dapat lebih menghargai keindahan serta petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran.

Sebagai seorang muslim, membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan dan pemahaman adalah suatu tindakan yang sangat dianjurkan. Hal ini akan membantu kita mendekatkan diri kepada Allah SWT serta mendapatkan berkah dalam setiap ayat yang kita baca.

Bacaan Alif Lam Qomariah dalam Kehidupan Sehari-hari

Selain untuk membaca dan menghafal bacaan alif lam qomariah dalam Al-Quran, kita juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan menjadikan bacaan tersebut sebagai mantra atau doa dalam setiap aktivitas yang kita lakukan.

Akhir Kata

Demikianlah pembahasan mengenai 10 contoh alif lam qomariah dalam Al-Quran beserta ciri-ciri dan cara membacanya. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan ibadah sehari-hari dan semakin mendekatkan diri kepada-Nya.