Akhlakul Mazmumah: Artinya Akhlak Tercela Berikut 10 Contohnya

Feb 3, 2019
Informasi

Akhlakul Mazmumah merupakan istilah dalam Islam yang merujuk kepada perilaku atau tindakan-tindakan yang tercela dan negatif. Dalam ajaran agama Islam, memiliki akhlak yang baik sangatlah penting untuk menjaga hubungan antarmanusia dan dengan Sang Pencipta.

Apa Itu Akhlakul Mazmumah?

Akhlakul Mazmumah secara harfiah berarti akhlak yang tercela atau buruk. Akhlak ini termasuk dalam kategori dosa-dosa besar yang harus dihindari oleh umat Islam. Menjaga akhlak yang baik adalah tugas setiap individu untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat.

10 Contoh Akhlak Mazmumah yang Perlu Diwaspadai

  1. Kebohongan: Menyampaikan informasi palsu atau menyesatkan.
  2. Penyimpangan Seksual: Melanggar norma-norma etika dalam pergaulan.
  3. Keingkaran: Menolak atau mengingkari ajaran agama.
  4. Kesombongan: Merasa lebih unggul dan merendahkan orang lain.
  5. Ketamakan: Nafsu berlebihan terhadap harta dan kekayaan.
  6. Pengkhianatan: Melanggar kepercayaan orang lain.
  7. Pemfitnah: Menyebar fitnah dan informasi negatif.
  8. Keserakahan: Selalu ingin memiliki lebih tanpa syukur.
  9. Kemalasan: Mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab.
  10. Kemarahan: Tidak mampu mengendalikan emosi dan sering marah.

Dampak Negatif Akhlak Mazmumah

Melakukan akhlak tercela, selain mendatangkan dosa, juga membawa dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang dipenuhi dengan perilaku buruk cenderung tidak harmonis dan terjadi konflik yang dapat merugikan banyak pihak.

Menghindari Akhlakul Mazmumah

Untuk menghindari akhlak mazmumah, kita perlu selalu berpegang pada ajaran agama dan nilai-nilai luhur. Berbuat baik terhadap sesama, menjaga prinsip kejujuran, dan mengendalikan hawa nafsu menjadi kunci untuk meraih akhlakul karimah atau akhlak mulia.

Kesimpulan